VšĮ steigimas

VIEŠOJI ĮSTAIGA − tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą (mokymus, leidybos veiklą ir daugelį kitų viešuosius interesus tenkinančių veiklų). Viešoji įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos įstatams ir veiklos tikslams. Nors viešoji įstaiga turi teisę verstis ūkine komercine veikla, ši veikla turi būti neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais ir, kita vertus, neturi būti draudžiama. Veiklų, kuriomis negali užsiimti viešoji įstaiga, sąrašas Lietuvos Respublikoje numatytas įstatymu. Viešosios įstaigos steigėjai gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. Viešoji įstaiga turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − viešosios įstaigos vadovą.

STEIGIANT VšĮ

Mūsų veiksmai:

1.  Parengiame įmonės steigimo sutartį/aktą.
2.  Parengiame įstatus.
3.  Pagal visus reikalavimus užpildome JAR formas.
4.  Registrų centre rezervuojame įmonės pavadinimą.
5.  Suderiname laiką su notaru ir pateikiame notarui tvirtinti steigimo dokumentus.
6.  Patvirtintus dokumentus pateikiame Registrų centrui.
7.  Atsiimame užregistruotus VšĮ įstatus ir perduodame Jums.

UAB įsteigiame per 6-7 darbo dienas. Kainos

Jūsų veiksmai:

1.  Atvykstate pas notarą pasirašyti VšĮ steigimo dokumentus.
2.  Susitinkate su mumis ir atsiimate jau užregistruotos bendrovės įstatus.

Reikalinga informacija:

  • Steigėjų (dalininkų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas). Jei steigėjas yra juridinis asmuo – reikalingas įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus, atstovaujančio įmonę, vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;
  • VšĮ direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas);
  • VšĮ pavadinimas;
  • informacija, kokia tikslia ūkine-komercine veikla užsiims VšĮ (įstatuose rašomas baigtinis veiklų sąrašas);
  • informacija apie VšĮ veiklos tikslus;
  • informacija apie numatomus valdymo organus (direktorius ir / ar kolegialus);
  • VšĮ buveinės adresas;
  • Savininko sutikimas suteikti adresą VšĮ  registravimui:

-  jei savininkas fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas;
-  jei savininkas juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspaudu patvirtintas sutikimas;
-  jei patalpos įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas;
-  jei VšĮ registruojama steigėjui priklausančiose patalpose, sutikimas nereikalingas.

Content