VIDAUS KONTROLĖ

Vidaus kontrolės sistema - tai veiksmų visuma, įgalinanti įmonę efektyviai pasiekti numatytus tikslus. Tinkama ir kokybiškai veikianti vidaus kontrolės sistema reikštų, kad įmonė yra pajėgi pasiekti savo ilgalaikius bei trumpalaikius tikslus, tinkamai prisitaikyti prie įvairių pokyčių, tuo pačiu apsaugodama akcininkus nuo nepageidaujamų staigmenų.

Įmonės vadovybė atsakinga už efektyvią vidaus kontrolės sistemos veiklą. Todėl ji suinteresuota, kad ši sistema būtų tinkama.

Mes padedame sukurti efektyvią vidaus kontrolę, išanalizuodami šią kontrolę sudarančius elementus – priemones, kuriomis įmonė siekia savo tikslų.

Kuriant Jūsų įmonėje efektyvią vidaus kontrolę mes vertiname:

Ar pateikiama patikima ir išsami informacija. Priimant valdymo sprendimus, naudojama gausybė pačios įvairiausios informacijos. Todėl vadovai turi būti tikri, kad informacija yra tiksli, konkreti, visapusiška, neiškraipyta, nes ja vadovaujantis bus priimami verslui būtini verslo sprendimai.

Kaip apsaugotas turtas ir dokumentai bei užtikrintas konfidencialumas. Jei turtas nesaugojamas, jis gali būti panaudotas nenumatytiems tikslams, pavogtas ar atsitiktinai sunaikintas. Taip pat pasakytina ir apie „neapčiuopiamus“ aktyvus (pvz., pirkėjų įsiskolinimą, sutartis, konfidencialius dokumentus) ir registrus (didžiąją knygą, žurnalus). Įdiegus kompiuterių sistemas, kai kurių turto rūšių apsauga įgijo ypatingą svarbą. Didelis informacijos kiekis, saugomas kompiuterių laikmenose, gali būti sunaikintas, jei nebus tinkamai pasirūpinta jų apsauga.

Ar užtikrinta efektyvi ir produktyvi ūkinė veikla. Vidaus kontrolė turi užtikrinti ne tik tai, kad turtas būtų naudojamas efektyviai, bet ir, kad visose ūkinės veiklos srityse būtų išvengta nereikalingo dubliavimo, negamybinių išlaidų. Konkretesni šio tikslo momentai yra: sutvarkyti ūkinius faktus ir užtikrinti teisinį įregistravimą; įgyvendinti įmonės ūkinės-finansinės politikos reikalavimus.

Ar užtikrinta, kad būtų laikomasi apskaitos principų ir, kad būtų pateikiamos patikimos finansinės ataskaitos. Įmonės administracija nustato tam tikrus apskaitos tvarkymo metodus ir taisykles, o vidaus kontrolės sistema turi užtikrinti, kad įmonės darbuotojai jų laikosi, kad finansinė atskaitomybė ir ataskaitos yra patikimos (jas galima skelbti viešai ir naudoti įmonės tikslams) bei atitinka įstatymų reikalavimus. Kadangi įmonėje apskaita apima tiek finansinę apskaitą, kuri skirta išorės vartotojams, tiek valdymo apskaitą, kuri skirta vidaus vartotojams, būtina pabrėžti, kad efektyvi vidaus kontrolės sistema turi užtikrinti ne tik išorinių, bet ir vidinių ataskaitų patikimumą.

Ar užtikrinta, kad būtų laikomasi įstatymų ir poįstatyminių aktų, įmonės priimtų taisyklių. Kad veikla būtų teisėta, įmonė, vykdydama ūkinę veiklą, turi remtis galiojančiais įstatymais ir norminiais aktais. Juos būtina detaliai išstudijuoti. Tačiau tai padaryti sunku, nes Lietuvoje labai dažnai keičiami, papildomi įstatymai, kurie, be to, yra dviprasmiški, juos galima įvairiai traktuoti.

Ar užtikrinta, kad verslo rizika būtų valdoma efektyviai. Šiuolaikinėmis verslo sąlygomis gebėjimas valdyti įgyja ypatingą reikšmę. Vidaus kontrolės sistema tampa rizikų valdymo sistemos dalimi, kurios tikslas nustatyti, išanalizuoti ir sumažinti įmonės veiklos reikšmingiausias rizikas.

 

Content